Powrót do aktualności


REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Czapka Leprikona”

Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im.ks.A.Podgórskiego w Iwoniczu

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I –VIII Szkoły Podstawowej im.ks.A.Podgórskiego w Iwoniczu.

Cele Konkursu:

-   przybliżenie kultury i tradycji Irlandii,

-   zachęcenie do zapoznania się z baśniową postacią Leprikona,

-  popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

-  umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.

    Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielnie wykonanie tylko 1pracy, czyli 1czapki Leprikona,
 2. Praca może być wykonana dowolnymi technikami plastycznymi i z dowolnych materiałów plastycznych.
 3. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasę oraz wiek uczestnika.
 4. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

kategoria 1 – klasy I – III,

kategoria 2 – klasy IV – V,

kategoria 3 – klasy VI - VIII

 1. Prace należy dostarczyć do 26 marca 2020 roku nauczycielowi j.angielskiego Pani Ewie Penar
 2. Prace oddane po terminie nie będą oceniane.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 1. Prace oceni jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Przy ocenie prac jury będzie kierować się następującymi kryteriami:
  Zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, estetyka wykonania pracy
 3. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas szkolnego apelu wielkanocnego.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 5. Najciekawsze prace w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzone.

Postanowienia końcowe

 1. Oddając pracę autor wyraża zgodę na jej upublicznienie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Iwoniczu.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje regulaminem konkursu.
 3. Wykonane prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu do chwili jego rozstrzygnięcia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
 5. Regulamin konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły.
 6. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielami języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

organizatorzy konkursu:
nauczyciele j. angielskiego


Powrót do aktualności