WIZJA NASZEJ SZKOŁY

„Do szkoły wchodzimy uśmiechnięci, a wychodzimy z niej radośni”


MISJA

Jesteśmy szkołą:
 • bezpieczną,
 • promującą zdrowy styl życia,
 • promującą chrześcijański system wartości,
 • współpracująca z instytucjami lokalnymi i integrującą środowisko lokalne,
 • pomagającą uczniom rozwijać swoje talenty i osiągać sukcesy,
 • prowadząca działania przygotowujące uczniów do wyboru właściwej drogi życiowej,
 • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
 • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami a szkołą,
  między społecznością lokalną a szkołą,
 • zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonej szkole,
 • wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie,
 • realizującą programy, projekty, innowacje mające umożliwić uczniom wszechstronny rozwój osobowości.

Misja naszej szkoły zakłada tworzenie placówki bezpiecznej, promującej zdrowy styl życia, chrześcijański system wartości, zintegrowanej ze środowiskiem, pomagającej uczniom rozwijać talenty i osiągać sukcesy. Wizja brzmi: "Do szkoły wchodzimy uśmiechnięci i wychodzimy z niej radośni".

Działalność dydaktyczno - wychowawcza szkoły ukierunkowana jest na szeroko rozumianą promocję zdrowia. Posiadamy certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizujemy różne projekty, mające na celu promocję zdrowia (w wymiarach fizycznym, społecznym i emocjonalnym) oraz zdrowego stylu życia. Nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach rozwijających ich talenty i uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, zajęć z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

W szkole wykorzystywane są najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej oraz stosowane nowoczesne metody nauczania i wychowania. Realizowane są innowacje pedagogiczne, projekty i programy, zapewniające uczniom wszechstronny rozwój osobowości.

Nasi uczniowie będą świadomi swojego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi swojego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej małej ojczyzny.