TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

Termin klasyfikacji śródrocznej – termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze.19 stycznia 2018 r. (piątek)
Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych do 15 maja 2018 r. (piątek) - na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną
Termin poinformowania uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z wpisem do dziennika do 1 czerwca 2018 r. (piątek) - na 14 dni przed terminem klasyfikacji
Termin klasyfikacji rocznej – termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 15 czerwca 2018 r. (piątek)