Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Nabór i rekrutacja
do klasy I
szkoły podstawowej
Rekrutacja do oddziału
przedszkolnego
Zapisy
do świetlicy

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Lista klas 0Rekrutacja do oddziałów przedszkolnychRekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu odbywać się będzie w terminie od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 maja 2017 r.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Iwonicz-Zdrój mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne jak powyżej.


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Uchwała nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zarządzenie 6.2019 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2019/2020