Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Nabór i rekrutacja
do klasy I
szkoły podstawowej
Rekrutacja do oddziału
przedszkolnego
Zapisy
do świetlicy

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych

Lista klas I

Nabór i rekrutacja do klas pierwszychDzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców, a dzieci mieszkające poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji.

Zapisy rozpoczynają się 25 lutego 2019 r. i trwają do 22 marca 2019 r.
Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły, wystarczy, że wypełni formularz Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej i złoży go w sekretariacie szkoły.
W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkoły odbywa się tylko w przypadku wystąpienia wolnych miejsc.
Rozpoczyna się 25 lutego 2019 r. i trwa do 22 marca 2019 r.
W stosunku do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły stosuje się kryteria określone w Uchwale Nr XXXV/233/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 marca 2017 r.
Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły wypełniony Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu, oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata określonego kryterium. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

Zarządzenie 6.2019 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2019/2020