Nabór i rekrutacja
do klasy I
szkoły podstawowej
Rekrutacja do oddziału
przedszkolnego
Procedura rekrutacji uczniów
do oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnychRekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu odbywać się będzie w terminie od 19 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 665,1079, 1116, 1383, 1700 i 1730).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 maja 2017 r.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Iwonicz-Zdrój mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne jak powyżej.


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Uchwała nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXXVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój.

Uchwała LXV/411/2023 zmiana zasad odpłatności za przedszkole

Zarządzenie 8.2024 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2024/2025