KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
5. Egzamin gimnazjalny 18 kwietnia 2018 r. (środa)
część humanistyczna
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
część matematyczno-przyrodnicza
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
– z zakresu matematyki – godz. 11:00

20 kwietnia 2018 r. (piątek)
język obcy nowożytny
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

(podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
7. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)