Regulamin biblioteki szkolnej
i
Internetowego Centrum Informacji MultimedialnejI. Ogólne warunki korzystania z biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
 1. Biblioteka szkolna mieszcząca się w sali nr 7 służy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do maja każdego roku szkolnego.
 3. Korzystanie z biblioteki i ICIM jest bezpłatne.
 4. W bibliotece i ICIM obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.
 5. Ze zgromadzonych materiałów w bibliotece można korzystać:
II. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie można przekazywać wypożyczonych książek osobom postronnym.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki a wypożyczalni nie ma nowych zamówień może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu.
 5. Lektura szkolna może być wypożyczona na okres nie dłuższy niż miesiąc.
 6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie potrzebnej mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 7. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 8. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 9. Płyty CD i inne elektroniczne nośniki informacyjne mogą być wypożyczane jedynie nauczycielom do wykorzystania na terenie szkoły.
 10. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek – odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie książek i ma obowiązek odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
III. Zasady użytkowania stanowisk komputerowych (ICIM).
 1. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 2. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 3. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy. Po zapoznaniu się z regulaminem uczeń, podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu - określa tematykę poszukiwanych informacji.
 4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz powinien jednak służyć radą i pomocą.
 5. Możliwe jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych. Użytkownik korzystający z programu Outlook Ekspress po zakończeniu pracy powinien usunąć skonfigurowane przez siebie konto.
 6. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawiać w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
ZABRANIA SIĘ:
 1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i gadu-gadu/, a także odwiedzania tych stron.
 2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.