Powrót do aktualności


Zmiana sposobu wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie
w przedszkolach i szkołach od stycznia 2021 roku

Od 1 stycznia 2021r. ulega zmianie sposób wnoszenia opłat  za wyżywienie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu i szkole będą wnoszone „z dołu” na konto bankowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, po okresie rozliczeniowym, a nie jak do tej pory „z góry” za dany miesiąc. Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko/uczeń korzysta z usług  żywieniowych.

Począwszy od miesiąca lutego 2021r. rodzice będą dokonywać płatności drogą elektroniczną. Każdy rodzic otrzyma z placówki przedszkolnej lub szkoły informację o wysokości opłat do 4 dnia roboczego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym za ubiegły miesiąc.

W związku z charakterem tych opłat, jako publiczno-prawne i  regulowane „z dołu”, placówka będzie naliczać opłaty za wyżywienie  tylko za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu lub w szkole. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, która zgłosi fakt nieobecności telefonicznie (13 4350470) w pierwszym dniu nieobecności do godz. 9.00. Zgłoszenie nieobecności po godz. 9.00 powoduje, że odpis naliczany jest od następnego dnia nieobecności. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie, będą naliczane odsetki oraz koszty upomnienia.

PROCEDURA:

 1. Przedszkole lub szkoła w terminie 4 dni roboczych po okresie rozliczeniowym udostępni dla rodzica informację o wysokości opłaty za miniony okres.
 2. Rodzic jest zobowiązany do terminowego odebrania informacji o wysokości opłat za dany okres rozliczeniowy. Nieterminowe odebranie informacji nie zwalnia rodzica z zapłaty w terminie określonym w pkt. 4 Procedury.
 3. Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w informacji. Uwagi i odwołania należy w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić w sekretariacie przedszkola lub szkoły.
 4. Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne i wyżywienie na wyodrębnione konto bankowe jednostki do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem należnych opłat Burmistrz Gminy na wniosek dyrektora jednostki wydaje decyzję i prowadzi postępowanie egzekucyjne.
 6. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres 1 miesiąca dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
 7. Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia Burmistrza Gminy z obowiązku dochodzenia zaległych należności, a rodziców od ich uiszczenia.
 8. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i stosowania zasad powyższej procedury.
 9. Wszelkich zmian w niniejszej procedurze dokonuje się w formie pisemnej
  i podaje do wiadomości rodziców.

Stawka żywieniowa od m-ca stycznia 2021 r. wynosi 3,00 zł.Powrót do aktualności