Powrót do aktualności


Po 24 maja działalność szkół w dalszym ciągu ograniczona

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja  2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność szkół zostaje zawieszona do 7 czerwca 2020 r.

- Od dnia 18 maja 2020 r. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli, za zgodą rodziców, uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem oraz wypełnieniu "Deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju".  Załącznik

- Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej po wcześniejszym wypełnieniu przez rodziców  "Deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej".  Załącznik

- Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej - zgodnie z harmonogramem przesłanym do rodziców oraz po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

- Od dnia 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz z biblioteki szkolnej - zgodnie z harmonogramem przesłanym do rodziców oraz po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

Procedury bezpieczeństwa w szkole w czasie epidemii znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Regulaminy i procedury”.Powrót do aktualności